(KVKK m. 10 ve 11 kapsamında)

A.

Kişisel Verilerinizin LOKMAN HEKİM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. tarafından işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnidir. Aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, GDPR ve 108+ sayılı Avrupa Konsey Sözleşmesi kapsamında zorunlu olarak düzenlenmektedir.

B.

Veri sorumlusu LOKMAN HEKİM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.’dir. Veri sorumlusunun adresi Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi, 54. Sokak No:3, 48300 Fethiye/MUĞLA ve iletişim numarası 0252 612 64 00, kep uzantılı resmi e-posta adresi lokmanhekim@hs02.kep.tr, e-posta adresi kvkk@esnafhastanesi.com veri sorumlusuna KVKK m.11’de yer alan hakları kullanmak için bu adresler kullanılacaktır.

 

Kişisel verilerinizi LOKMAN HEKİM ESNAF HASTANESİ olarak, Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer resmi mercilerin, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşların isteği ve hasta –hasta yakını- çalışan-çalışan adayı sözleşme ilişkilerinin kurulması, yönetilmesi, devamlılığı, hasta ve hasta yakınlarına verilen ek hizmetler (konaklama, ulaşım, acil hizmetler) gereği işlemekteyiz. Sözleşme ilişkisinin kurulması ve devamı ve resmi kurum ve kuruluşlara bildirmek için ihtiyaç duyduğumuz verileriniz aşağıda listelenmiş olup bu veriler;

Randevu taleplerinizin alınması, ulaşım, ödeme, yerleşim süreçlerini yönetmek, tamamlamak,

Tedavi süreçlerinizi yönetmek, sürdürülebilir hasta – hastane politikasını yönetmek

Özel hastane organizasyon süreçlerini yönetmek,

İlgili birimlere aktarmak,

İletişim kurabilmek,

Ürünlerimiz, kampanyalarımız, promosyonlarla ilgili bilgi vermek,

Hizmetleri özelleştirilerek sizlere sunmak,

E-posta kanalı ile sigorta şirketlerine gerekli kişisel verileri sizin adınıza aktarmak,

Analiz yapmak,

Şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içinde bulunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak,

İdari operasyonlar düzenlemek,

Şirkete ait bölümlerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,

İş ortağı/müşteri/tedarikçi/ çalışan/ çalışan adayı/ taşeron değerlendirme süreçlerinde kullanmak,

Şirketimizin ticari iş strajelerini belirlemek ve uygulamak,

Şirketimizin insan kaynakları politikasının yürütülmesini temin etmek,

Size sunduğumuz hizmetlere daha iyi katılımınızı sağlamak,

Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda zorunlu olarak işlenme amaçlarını gerçekleştirmek,

Taleplerinize yanıt verebilmek,

Hekim seçimi taleplerinizi gerçekleştirmek,

Hekimlerin kendi arasında konsultasyon ya da tedavi süreçlerinin yönetilmesi işlemlerini yönetmek,

Labaratuvar tahlil sonuçlarınızı tarafınıza ulaştırmak  

Diğer bir sağlık kuruluşuna sevkinizi gerçekleştirmek,

SGK tarafından tedavi masraflarınızın karşılanmasını sağlamak,

Özel sağlık sigortaları tarafından sağlık giderlerinizin ödenmesini sağlamak,

Reklam ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Tüm tedavi süreçlerinizi yönetmek ve takibini sağlamak,

Suçu önlemek ve bildirmek,

Kişisel Verilerin Gizliliğini Korumak,

Tıbbi Müdahalede Mahremiyeti Sağlamak,

Hasta hakları birimine yönlendirmek,

Randevularınızı oluşturmak,

Tedavinizi kesintisiz ve eksiksiz gerçekleştirmek,

Kurumsal amaçları sağlamak,

Sözleşme ilişkisinin gereklilikleri ve yetkili kurum, kuruluşların isteği doğrultusunda

İlgili mevzuatlarla belirlenen yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve bilgi vermek,

Amaçları ile toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Toplanan Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler

 

a. Navigasyon verileri

b. Kimlik verileri, İletişim ve adres verileri.

c. Sağlık ve cinsel yaşam verileri (Tıbbi teşhis, tedavi ile ilgili tüm veriler, ilaç verileri, tüm tahlil verileri, alerji durum verileri)

d. Biyometrik veriler.

e. Hasta tarafından alenileştirilen veriler.

f. Özel Sağlık sigorta verileri ve Sosyal Sigorta Sicil bilgileri.

g. Hasta yakını verileri.

ğ. Finans verileri

ı. Adli sicil kaydı

i. Medeni durum verileri ve çocuk sayısı

k. Ekonomik durum verileri

l. Kamera ve Ses kaydı

m. DNA ve Genetik veriler

n. Çerezler ve diğer izleme sistemleri

 

Kişisel verileriniz kayıt altına alınmaktadır. Yukarıda tanımlanmış verileriniz sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve kamu kurum kuruluşlarının kanuni talepleri nedeni ile tarafınızdan istenmekte ve işlenmektedir.

 

C.

Yukarıda belirtildiği gibi toplanan ve işlenen Kişisel verileriniz, LOKMAN HEKİM ESNAF HASTANESİ’nin tedarikçileri, sigorta kuruluşları arasında, kanundan kaynaklanan zorunlu bildirimler ve kamu kurum ve kuruluşların isteği kapsamında (Sağlık Bakanlığı ve bağlı bulunan kurumlar ve müdürlükleri, Emniyet Müdürlüğü, Yargı mercileri, ilgili Bakanlık), veri sorumlusu ile veri işleyen arasında, hizmet sağlayıcılar ve e-posta sunucuları, bulut hizmet sağlayıcısı, kullanılan data programları, özel sigorta kuruluşları, sevk edilecek hastane, konsultasyon talep edilen doktor veya doktorlar, hasta yakını arasında aktarılabilir. Aktarmanın amacı kişisel verilerinizin sözleşme ilişkisi çerçevesinde gerekli olması ve hizmetlerin yürütülmesi, B. maddesinde sayılan toplama amaçlarında yer alan hususların yerine getirilmesi gibi nedenlerdir.

 

D.

Tesisimiz güvenliğiniz için kamera kayıtları ile izlenmekte ve kamera kayıtları 15 gün ila 30 gün arasında bir periyodik olarak kendini yenilemektedir. Talep halinde sadece talep tarihinden önceki 15 -30 günlük kayıtlara ulaşılabilmektedir. Kamera kayıtları herhangi bir data ya da serverda kayıt altına alınmamaktadır. Kamera ile izlenen alanlar 6698 sayılı KVKK kapsamında uyarı levhaları ile belirtilmektedir.

 

E.

Veri toplama yöntemi olarak sözleşme ilişkisinin kurulması, hastanenin yönetimi, hasta, hasta yakını, hastane ilişkilerinin yürütülmesi, tedavi süreçlerinin takibi ve C. maddesinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde

* İlgili kamu kurum ve kuruluşların isteği doğrultusunda,

* Randevu taleplerinizin gerek web adresimizden gerekse E-Nabız, Sağlık Bakanlığı’nın randevu sisteminden, MHRS sisteminden ya da doğrudan başvuru yolu ile yapılması,

* Talebimiz doğrultusunda istenen bilgi ve belgelerin tarafınızca sunulması, e-posta, telefon yolu ile sesli kayıt sistemi ile elde edilmesi yöntemleri kullanılmaktadır.

F.

KVKK m. 11’de düzenlenen haklarınız.

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,

6. Kanunda öngörülen şartlar altında kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini istemek,

7. Kişisel verilerinin eksiz ve yanlış işlenmesi, kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi gereken hallerde yapılan bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için açık kimlik bilgileriniz ile kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları açık ve net bir dil ile yazılı şekilde LOKMAN HEKİM ESNAF HASTANESİ (VERİ SORUMLUSU)’nin Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi, 54. Sokak No:3, 48300 Fethiye/MUĞLA adresine ıslak imzalı ya da lokmanhekim@hs02.kep.tr kep adresine güvenli elektronik imza (e-imza, m-imza, veri sorumlusuna daha önce belirttiği kayıtlı elektronik posta adresi) ile imzalanmış olarak göndermenizi rica ederiz. Yapmış olduğunuz başvurular salt size ait olmalıdır. Başkası adına yapılacak başvurular için başvuru yapılan kişileri temsil ettiğinize dair yasal belgelerinizin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan başvurularda en geç 30 gün içerisinde sizlere geri dönüş yapılacaktır. Söz konusu başvurular tamamen ücretsizdir ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hallerinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Tarife için www.kvkk.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Veri sorumlusuna başvuru yapılmadan Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na yapılan şikayet başvuruları dinlenilmeyecektir. (https://sikayet.kvkk.gov.tr/ adresini ziyaret ediniz.)

 

G.

Şirketimiz tarafından işlenen ve saklanan yukarıda listelenen kişisel verileriniz; işlenme sebebi olan nedenlerin ortadan kalkması, işleme amacının sonlanması, sözleşme ilişkisinin sona ermesi ve bazı durumlarda isteğiniz kapsamında tarafımızca belirlenen imha politikası ile şirketimizin bağlı bulunduğu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamız gereği mevcut mevzuatta düzenlenen zamanaşımı / hak düşürücü süreler dikkate alınarak 99-10-15 yıl aralığında saklanmakta ve resen imha edilmektedir.  

 

Sağlık Bakanlığı bağlı Yönetmelikleri ve talimatları gereği tüm sağlık verileri 99 yıl saklanmaktadır.

Kişisel sağlık verilerinizin sistemden silinmesi talepleri ilgili kanunlar çerçevesinde veri sorumlusu tarafından değerlendirilecek olup, ilgili kanunda silme koşulları oluşmuş ise talebiniz doğrultusunda ya da resen silinecektir.

 

Silme, imha, yok etme koşulları oluşmuş veriler resen silinir ya da anonimleştirilir.

 

H.

Kişisel verisi işlenen, 6698 sayılı yasa kapsamında 11. ve 7. maddede sayılı haklarını kullanabilir. KVKK m. 11’de yer alan haklarınızı nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna www.esnafhastanesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme için www.esnafhastanesi.com adresini ziyaret edebilir ya da Kişisel Verilerin Korunması Birimini 02526126400 numaralı telefondan arayabilir,  verilerinizin silinmesi yöntemlerini öğrenmek için Veri silme, imha etme, anonimleştirme politikamız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak adına www.esnafhastanesi.com adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” başlıklı politikamıza göz atabilirsiniz.